Welcome to Kodok Marton's homepage

Professional work from professionals!

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Archived

Pályázat határon túli magyar nemzetiségű hallgatók számára Tehetséggondozó Szakkollégiumi Programban való részvételre

Balassi Intézet
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Határon túli magyar nemzetiségű hallgatók számára
Tehetséggondozó Szakkollégiumi Programban
való részvételre.

 

Pályázhat:

 • Minden olyan külhoni magyar nemzetiségű hallgató, aki magyarországi vagy szülőföldi felsőoktatásban alap-, mester-, osztatlan- vagy másoddiplomás képzésben vesz részt.

 • Az a hallgató, akinek a pályázat ideje alatt nincs állandó bejelentett lakcíme Magyarország területén.

 • A 2010/2011. tavaszi félév tanulmányi időszakában aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik.

 • Az a hallgató, aki a Balassi Intézettel szakkollégiumi jogviszonyban áll, vagy az a hallgató, aki vállalja, hogy a pályázat kedvező elbírálása esetén a 2011-12-1. félévben szakkollégiumi jogviszonyt fog létesíteni. (BI MASZ TVSZ alapján), vagy részt vesz a 2011. évi BI MÁSZ Nyári Egyetemen.

 

A pályázat célja:

 • A felsőoktatásban tanuló kiemelkedő tehetségű és szorgalmú külhoni magyar fiatalok tehetséggondozása.

 • A Program egyéni munkaterv szerint végzett speciális képzést jelent, amelynek nem valamely kötött tanterv teljesítése jelenti a célját, hanem a képzés során létrehozandó, vagy - jelen pályázat keretében - meglévő tudományos/művészeti igénnyel mérhető szakmai munka.

   

 

A pályázat feltétele:

Jelen pályázat feltétele olyan szakmailag mérhető tudományos produktum, amelyet az oktatási intézmény, vagy egyéb szakmai szervezet (helyi TDK, OTDK konferencián való előadást dokumentáló kiadvány, ill. szervezői igazolás, publikáció, stb.) által kiállított hivatalos dokumentum igazol.

 

A pályázás általános feltételei:

 • A pályázat keretében kizárólag olyan un. „famulus” (kezdő) pályázó vehet részt, aki valamely magyarországi vagy szülőföldi felsőoktatási intézmény aktív hallgatója, tanulmányait nem szakította meg két szemeszternél hosszabb időszakra és rendelkezik 2 lezárt félévvel, melyek súlyozott átlaga nem rosszabb 4.00-nál (vagy a magyarországitól eltérő érdemjegy rendszer esetén az adott országban a 4.00-nak megfelelő átlagnál).

 • A pályázati anyaghoz a hallgatónak szükséges egy szakmai ajánlás beszerzése. Az ajánlás a pályázat során csak akkor fogadható el, ha az ajánlást tevő oktató/kutató e pályázat keretében bemutatja és igazolja a pályamű fontosabb mérőpontjait.

 • Ösztöndíjszerződés aláírása az ösztöndíj adományozójával.

 • A pályázó hallgatók tudomásul veszik, hogy az ösztöndíj folyósításának kötelező alaki feltétele a magyarországi adóazonosító jel és a magyarországi bankszámlaszám megléte, melynek képzésével kapcsolatban az Ösztöndíjas köteles eljárni.

 • A támogatással és a támogatottakkal kapcsolatos adminisztratív feladatokat és a magyarországi kapcsolattartást a Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiuma bonyolítja.

 

FONTOS tudnivalók:

 

 1. Pályázni kizárólag a Balassi Intézet elektronikus ÜGYFÉLKAPU felületén keresztül az előzetes regisztrációt követően lehet*:

 

http://kopi.martonaron.hu/login

 

 1. Az adatlap kitöltését követően a rendszer a pályázó adatait tartalmazó PDF típusú dokumentumot készít.

 

 1. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázó a PDF file-t kinyomtatva és saját kezűleg aláírva postai úton, vagy személyesen benyújtja a kötelezően csatolandó mellékletekkel együtt és határidőig a megjelölt elérhetőségek valamelyikén.

 

*FONTOS! Azoknak a pályázóknak, akik rendelkeznek MÁSZ Neptun kóddal nem kell külön regisztrálniuk, a Neptun kóddal tudnak belépni a pályázati felületre!

 

A pályázati anyag akkor tekinthető beérkezettnek, ha az adatlap és kötelező igazolások  a beadási határidőig postai - vagy személyes - úton a kiíró által megadott ügyfélszolgálatra hiánytalanul megérkezett.

A programba kerülést követően a pályázat benyújtásáig elért teljesítmény besorolása (ún. kutatási és publikációs kreditek) alapján a hallgató ösztöndíjra jogosult. A nyertes pályázókkal a Balassi Intézet tehetséggondozó szakkollégiumi ösztöndíjas szerződést köt. Az ösztöndíj támogatás 5 hónapra (2011. február – 2011. június) nyerhető el, és egy összegben kerül kifizetésre az ösztöndíj szerződés megkötése után.

A BI MÁSZ saját belső szabályzata (TVSZ) szerint és a rendelkezésre álló ösztöndíj keret felhasználásával ítéli oda az ösztöndíjakat. Az ösztöndíj legalacsonyabb mértéke 20 000 Ft/hó. Az ösztöndíjak kifizetése a tehetséggondozásban részt vevő hallgatók számától függően kreditsávok alapján történik. A kreditsáv határok megállapítása a Programtanács feladata.

 

Szükséges mellékletek, igazolások

 • Magyar nyelven pontosan kitöltött és megküldött pályázati adatlap;

 • Hallgatói jogviszony fennállásról szóló hiteles/eredeti igazolás (2011/2012-es tanév tavaszi szemeszter);

 • Hiteles/eredeti igazolás az utolsó két lezárt tanulmányi félév index oldalairól;

 • Szakmai ajánlás (melynek tartalmaznia kell az ajánló nevét, intézményének nevét és címét) magyar nyelven

 • A szakmailag mérhető tudományos produktum hivatalos igazolása

Elfogadható:

 • elsőszerzős referált folyóirat közlemény

 • OTDK díjazott előadás, I–III. helyezés

 • adott országban a magyarországi OTDK-nak megfelelő tanulmányi verseny I-III. helyezés

 • országos tervpályázat, I–III. díj

 • igazolt hazai vagy nemzetközi művészeti, szakmai versenyhelyezés

 • nem elsőszerzős referált folyóirat közlemény

 • elsősszerzős, nem helyi és nem TDK előadás, poszter

 • OTDK előadás (és/vagy pályamunka), nem díjazott

 • országos tervpályázat, nem díjazott

 • adott országban a magyarországi KTDK-nak megfelelő tanulmányi verseny I-III. helyezés

 • intézményi TDK díjazott előadás I-III. helyezés

 • nem elsőszerzős, nem TDK előadás, poszter

 • előadás helyi, hallgatói konferencián

 • tervek kiállítása nyilvános kiállításon

 • igazolt hangverseny fellépés

 • művészeti alkotások kiállítása

 • Külhoniak esetében a magyar nemzetiség igazolása (E célra alkalmas minden olyan dokumentum - a hiteles dokumentum egyoldalú, a pályázó által tett jognyilatkozattal pótolható -, amelyből a magyar nemzetiség megállapítható.)

 • Magyar állampolgárságú hallgatók esetében:

  • az eredeti honosítási okirat, vagy születési anyakönyvi kivonat bemutatása. (Ez igazolja a hallgató külhoni származását)

  • lakcímkártya bemutatása (Ez igazolja, hogy a hallgató nem létesített állandó lakcímet Magyarországon)

 

A pályázatok beadásának határideje: 2011. május 9.

 

A pályázó a pályázaton való részvétellel elfogadja a következőket:

 • Kizárható az a pályázó, aki az adatlapon valótlan, hamis adatot szolgáltat, ilyen a pályázat mellékletként ilyen nyilatkozatot tesz a pályázat benyújtásakor, illetve valamely, a pályázat elbírálását érintő valós tényt, adatot elhallgat.

 • Az értékeléshez pontosítás, további adat, információ, dokumentum kérhető, amely csatolandó a pályázathoz.

 • A pályázati elbírálás során vélelmezett jogsértés vagy az elbírálási szabályrendszer megsértése esetén a pályázó a Balassi Intézet főigazgatójához fellebbezhet, a főigazgató döntésével szemben fellebbezésnek nincs helye.

 • A pályázatokról a döntést a Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiuma hozza meg a pályázati határidő lejártát követő 15 napon belül, a döntés minden pályázóra nézve kötelező.

 • A pályázó a megítélt támogatás, vagy annak egy része visszafizetésére kötelezhető, amennyiben a támogatott a pályázati felhívásban vagy a vonatkozó jogszabályokban foglaltakat megszegi.

 

A pályázatokat személyesen – vagy postai úton - az alábbi címek valamelyikén lehet leadni:

Balassi Intézet

Márton Áron Szakkollégium (THNYI) – Budapest

1037 Budapest

Kunigunda útja 35.

Tel: (1) 368-8860/288

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Balassi Intézet

Márton Áron Szakkollégium – Debrecen

4027 Debrecen

Egyetem sugárút 13.

Telefon: (52) 536-722

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Balassi Intézet

Márton Áron Szakkollégium – Pécs

7634 Pécs

Rácvárosi út 70.

Tel: (72) 251-637

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Balassi Intézet

Márton Áron Szakkollégium – Szeged

6725 Szeged

Kálvária sugárút 87.

Tel: (62) 420-140

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

A postai úton – ajánlott küldeményként – érkező pályázati anyagot az alábbi címre kérjük eljuttatni:

Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium

1037 Budapest

Kunigunda útja 35.

„Tehetséggondozó Szakkollégium 2011” jeligére

Az érdeklődők a fenti címeken, a honlapon és a megadott telefonszámokon kaphatnak további részletes felvilágosítást a pályázatról, a pályázat menetéről.

 

A Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiuma a határidő után beérkezett, ill. a formailag hibás és hiányos, pontatlanul vagy olvashatatlanul benyújtott pályázatokat nem veszi figyelembe, és nem küldi vissza.
A pályázat eredményéről szóló értesítés a döntést követően 7 napon belül elektronikus úton feladásra kerül.

Tags:     palyazat      ballasi      intezet      tehetseggondozas      hataron      tuli      magyarok      erdely      romania      szakkolegium      kiemelkedo      tehetsegu      szorgalmu      kulhoni      magyar      fiatalok      tehetseggondozasa